הגשת מועמדות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מידע נוסף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הצהרת המועמד

הסכם פרטיות לשימוש בנתונים חיצוניים

אני מבין שכל מידע שאמסור לחברה או שאאשר לגורמים אחרים למסור לחברה בקשר למועמדותי למשרה עשוי להיקרא על ידי נציגי הגיוס של החברה. כמו כן, אני מבין ומסכים לכך שנציגים אלו ישתפו מידע זה עם גורמים אחרים על בסיס נחיצות הידע, כולל, אך ללא הגבלה, שיתופו עם מנהלי הגיוס הבוחנים את מועמדותי להעסקה.

אני מבין שאדרש לחתום באופן אלקטרוני על מספר מסמכים מקוונים אם אגיש מועמדות לתפקיד כלשהו בחברה או אם תוארך הצעת העסקה שלי בה אני מסכים לשימוש בחתימות אלקטרוניות ומאשר שכל החתימות האלקטרוניות הן אכן שלי.

אני מבין שלא אקבל פיצוי בעבור הזמן שאקדיש להשגת המשרה בחברה, בין אם אני מועסק בה כיום ובין אם אני נמצא בתהליך של קבלה לחברה.

לצורך יצירת חשבון עליך להסכים לתנאי ההסכם. נא לגלול למטה על מנת לאשר את הסכם הגנת הפרטיות.